Boekhouding online

Download

Om het gebruik van de elektronische facturatie aan te moedigen, boezemt de ondertekenaar- leverancier de consument vertrouwen in door de elektronische facturatie te promoten. De leverancier werkt samen met de andere actoren om een dynamiek van communicatie en promotie tot stand te brengen. In deze context heeft de Gedragscode als doel de consument een duidelijk en veilig kader aan te bieden.

Deze Gedragscode is van toepassing op de relaties tussen de ondernemingen en de organisaties die de code hebben ondertekend (“leverancier” genoemd) en hun klanten: de individuele consumenten (in de tekst aangeduid als de “consument”).

De ondernemingen en organisaties die de bepalingen van de code wensen na te leven, kunnen zich er op elk moment bij aansluiten.

Deze Code doet geen afbreuk aan de wettelijke en regelgevende bepalingen en de contractuele verplichtingen van de ondertekenaars.

 1. Kosteloosheid

  In geen enkel geval moet de consument een hogere prijs betalen (= een factuur met een hoger bedrag krijgen) indien hij/zij voor de elektronische facturatie in plaats van de papieren facturatie heeft gekozen.

  De elektronische factuur moet op de gewone besturingssystemen kunnen worden geraadpleegd, geregistreerd en uitgeprint, bijvoorbeeld via pdf: de consument mag niet worden verplicht specifieke software aan te kopen of een extra bijdrage te betalen om zijn/haar factuur elektronisch te krijgen.

 2. Respect voor de keuze van de consument

  De leverancier respecteert de wil van de consument, die het formaat van de factuur vrij kan kiezen (elektronisch/papier), ongeacht het gefactureerde product of de gefactureerde dienst en ongeacht de gekozen betalingswijze.

  De consument kan zijn keuze (elektronisch/papier) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kosteloos wijzigen via alle gebruikelijke contactkanalen met zijn leverancier (papier, telefoon, e-mail, website enz.).

  De leverancier die beslist om van facturatiewijze (elektronisch/papier) te veranderen, dient de consument minstens twee keer op de hoogte te brengen (via alle gebruikelijke kanalen) vóór de wijziging en hem de nodige informatie te verschaffen om het elektronisch kanaal te gebruiken (gebruikswijze, gratis ondersteuning enz.). Het staat de consument vrij deze verandering van facturatiewijze te weigeren. De leverancier verbindt zich ertoe geen achterstalboetes op te leggen in geval van niet-betaling van de eerste factuur bij de overschakeling van de papieren naar de elektronische factuur.

  De leverancier verbindt zich ertoe de facturatiewijze enkel aan te passen voor consumenten die over de vereiste technische middelen beschikken (bv. gebruik van een emailadres) en niet voor de anderen. De leverancier verbindt zich er ook toe de facturatiewijze niet eenzijdig te wijzigen, ook niet in geval van betaalachterstand.

 1. Gelijkwaardigheid

  De leverancier verzekert zich ervan dat de factuur authentiek is en alle vereiste gegevens bevat en hij verzekert de gelijkwaardigheid tussen de papieren en de elektronische factuur (op commercieel, juridisch en fiscaal vlak).

  De geleverde elektronische factuur is net als de papieren factuur aan derden tegenstelbaar. Als de consument echter verplicht is een papieren factuur te ontvangen, wordt hem zonder extra kosten een papieren duplicaat van de elektronische factuur bezorgd.

 2. Systematische informatie

  Wanneer een consument ervoor kiest de facturen in elektronisch formaat te ontvangen of wanneer hij hiervan afziet, krijgt hij onmiddellijk een bevestiging van deze keuze. De bevestiging vermeldt duidelijk en concreet de gevolgen van deze keuze en de manier waarop de consument zijn keuze kan wijzigen.

  Telkens wanneer het contract wordt gewijzigd of er een nieuw contract wordt gesloten met de consument, verbindt de leverancier zich ertoe de consument systematisch op de hoogte te brengen van de facturatiewijze die van toepassing is (voor al zijn facturen), alsook van de alternatieven en de manier waarop de facturatiewijze kan worden gewijzigd. De leverancier verbindt zich er ook toe alle facturen (ook in geval van betaling via domiciliëring) elektronisch te sturen.

  De leverancier verbindt zich ertoe de wijzigingen van het adres van de elektronische facturatie van de consument te verwerken binnen de tien kalenderdagen vanaf de datum van verzending.

 3. Betaling

  Door de elektronische factuur aan te bieden, verbindt de leverancier zich ertoe de betalingstransactie van de factuur te vereenvoudigen.

  De leverancier verzekert zich ervan dat de factuur alle nodige informatie bevat voor een correcte, eenvoudige betaling door de consument. Elke factuur vermeldt duidelijk de datum waarop de leverancier de betaling moet hebben ontvangen.

  De leverancier stuurt op elke betalingstermijn een gedetailleerde verbruiksfactuur (dit betreft geen voorschot- of aanbetalingsfacturen), zelfs in geval van domiciliëring.

  Indien de factuur niet op de opgelegde datum werd betaald, verbindt de leverancier zich ertoe de consument een papieren herinnering te bezorgen alvorens hij een minnelijke of gerechtelijke invorderingsprocedure opstart die belangrijke kosten voor de consument kan meebrengen.

 4. Terbeschikkingstelling

  De leverancier verbindt zich ertoe zijn elektronische facturen gedurende 24 maanden (kosteloos) toegankelijk te stellen voor de consument.

De niet-naleving van deze Gedragscode door de ondertekenaar kan in voorkomend geval worden beschouwd als een handeling die in strijd is met de eerlijke gebruiken inzake handel (cf. wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming). De FOD Economie is bevoegd voor klachten met betrekking tot de niet-naleving van de Gedragscode, alsook om de leverancier in voorkomend geval een straf op te leggen.

De ondertekenaars van deze Gedragscode verbinden zich ertoe de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) op de hoogte te brengen van hun toetreding.

De leveranciers geven aan de consument op een ruime manier kennis van hun toetreding, minstens op de volgende manieren door:

 • hun toetreding tot de gedragscode te vermelden op hun website met weergave van of een link naar de integrale tekst van de Gedragscode; deze vermelding moet duidelijk zichtbaar zijn en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument;
 • in de mate van het mogelijke op facturen en in commerciële boodschappen melding te maken van hun toetreding tot deze Gedragscode;
 • een duidelijke en ondubbelzinnige vermelding in de algemene voorwaarden.

Als de leverancier zich niet meer bij de Gedragscode aansluit, moet hij de consument en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging hiervan onmiddellijk en op een duidelijke manier op de hoogte brengen (met vermelding van de datum waarop de aansluiting wordt beëindigd).

Deze Code en de toepassing ervan zullen jaarlijks samen worden geëvalueerd door een groep met onder andere de ondertekenaars en de FOD Economie, onder de coördinatie van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging.

Ondernemingsnummer: BE0456.026.001

Datum: 13.03.2015

Naam, functie en ondertekening: Dany Jacobs bvba

Goed om te weten:

Elke al dan niet elektronische factuur moet in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde wetten en regelgeving.

Krachtens artikel 74.33 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (B.S. 12.04.2010), is het verboden extra kosten aan te rekenen in geval van weigering om een factuur elektronisch te ontvangen.

Bovendien is het krachtens artikel 74.32 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming verboden om extra kosten aan te rekenen indien men weigert om voor een domiciliëring te kiezen.

GEDRAGSCODE e-INVOICING (elektronische facturatie)
Dienst Administratieve Vereenvoudiging Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hertogstraat4,1000 Brussel Tel0 22890060 Fax 02.289.00.76
versie 2014

 

Afspraak

 

Contactgegevens:

Hekstraat 60
3580 Beringen
011/27.83.20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aviso+, Erkend door ITAA

boekhoudlogoAviso+ | BE 0456.026.001 |
Erkend door het BIBF met erkenningsnummer 201.964, 70056531
| AXA 751-0037975-88 | Fortis 001-6228265-68

 

Disclaimer

Alle informatie op deze website is puur ter informatie. aan teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. Onze dosierbeheerders staan altijd ter beschikking. 

GEDRAGSCODE E-INVOICING

Ons kantoor heeft de gedragscode voor elektronische facturatie ondertekend en wenst hiermee een actieve rol te vervullen ter promotie van digitale facturatie.

 

Lees meer over gedragscode e-invoicing